มอก. คืออะไร ? ทำไมถึงสินค้าต้องมี ? ส่งผลอย่างไรกับผู้ผลิตและผู้บริโภค


 

มอก. (Thai Industrial Satandard) : มอก.เป็นคำย่อมาจาก "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง แก่ ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยจัดทำออกมาเป็นเอกสาร และจัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายในแต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ การผสีตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และ วิธีการทดสอบเป็นต้น ปัจจุบันสินค้าที่สมอ. กำหนดเป็นมาตรฐานปัจจุบันมีอยู่กว่า 2,000 เรื่อง ครอบคลุม สินค้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันหลายๆ ประเกทได้แก่ ประเกภทอาหาร ยานพาหนะ สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง เป็นตัน บอก. มีประยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในหลายด้านด้วยกัน ดังนี้

ประโยชน์ต่อผู้ผลิต

1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

2. ลดราคาช่วยให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ลดเครื่องจักร ลดขั้นตอนการทำงานช้ำซ้อน

3. ทำให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น และมีราคาถูกลง

4. เพิ่มโอกาสทางการค้าในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการที่มีการกำหนดให้สินค้านั้นๆต้องได้รับ มอก.

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค

1.ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

2.สร้างความปลอดภัยในการนำไปใช้

3.ในกรณีที่ชำรุด ก็สามารถหาอะไหลได้ง่าย เพราะสินค้ามีมาตรฐานเดียวกันใช้ทดแทนกันได้

4.วิธีการบำรุงรักษาใกล้เคียงกัน ไม่ต้องหัดใช้สินค้าใหม่ทุกครั้งที่ซื้อ ได้สินค้าคุณภาพดีขั้นในราคาที่เป็นธรรมคุ้มค่ากับการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจาก สมอ. แล้วว่ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่กำหนด มีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคมีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพสมราคา

*** ขอขอบคุณสาระน่ารู้จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)*